Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingen uitgevoerd door Laserpraktijk TattooRemoval Holland.

Tattoo Removal Holland is verplicht om de Client zowel voor als tijdens de behandeling, op eenduidelijke wijze in te lichten over de aard, omvang, kosten en doel van de behandeling. De met declient gesloten behandelingsovereenkomst bevat een inspanningsverplichting van Tattoo RemovalHolland zal de behandeling naar beste kunnen verrichten maar kan niet garanderen dat deze100 pro cent onzichtbaar wordt.

Tattoo Removal Holland heeft de client erop gewezen dat na behandeling met de laser, demogelijkheid van een pigment afwijking bestaat. Tevens is er een kans op verbranding.

Tattoo Removal Holland verplicht zich om voor iedere behandeling een foto van de te behandelentatoeage te nemen, en deze in het dossier op te slaan, zodat resultaat achteraf aantoonbaar is.

Tattoo Removal Holland heeft de client erop gewezen dat bij metaal houdende inktsoorten demogelijkheid bestaat dat deze niet voor 100 pro cent verwijderd kunnen worden.

De door ons aan clienten verstrekte informatie berust op de actuele stand van zaken in dewetenschap. Voor risicos die tot op de dag van vandaag niet bekend zijn kunnen wij geenverantwoording nemen.

Client zal naar beste weten aan Tattoo Removal Holland de inlichtingen verstrekken die nodig zijnvoor de uitvoering van de behandeling. Bijvoorbeeld: diabetes, medicijngebruik, allergie,zwangerschap, gebruik van hormoonpreparaten en of andere belangrijke informatie.

Tattoo Removal Holland maakt aantekeningen van de gegevens over de uitgevoerde verrichtingenvoor zover dit voor een goede uitvoering van de behandeling noodzakelijk is, en bewaard dezegegevens zorgvuldig in een dossier. Tattoo Removal Holland zal geheimhouding betrachten van deverstrekte gegevens (met uitzondering van die gegevens waaromtrent de client heeft verklaard,dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik o.a. statistische doeleinden) en zal naarvermogen zorg dragen voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de client.

Tattoo Removal Holland zal niet verder doordringen tot de privesfeer van de client dan voor deovereengekomen behandeling noodzakelijk is.

Prijsopgaven en offertes hebben een geldigheidsduur van zes maanden gerekend vanaf de dagvan de opgave.

De behandelprijs zoals tussen beide partijen is afgesproken is voor de periode van een jaar,gerekend vanaf de eerste behandelingsdatum.

De prijs per behandeling zal echter nooit minder bedragen dan 25 euro (vijfentwintig euro)Vervolgbehandelingen De behandelprijs zoals die tussen beide partijen is overeengekomen kan,afhankelijk van het verdwijnen van de tatoeage(s) en dien ten gevolge kleiner worden van het tebehandelen oppervlak, na tien behandelingen, overeenkomstig worden gereduceerd.

Beeindiging van de behandelingsovereenkomst kan te allen tijde met wederzijds goedvindenplaatsvinden.

Client is verplicht de behandelingen contant voor iedere behandeling te voldoen.

Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen die uit de tussenLaserpraktijk Tattoo Removal Holland en de client gesloten behandelovereenkomst voortvloeien,ook die slechts door een der partijen als zodanig worden gezien, zullen bij uitsluiting wordenvoorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Haarlem.

Home | Over Ons | De Behandeling | Prijzen | Contact
Copyright 2015 Tattoo Removal Holland | Alle Rechten Voorbehouden